Pogoji poslovanja

Kdo smo?

Upravljavec je: Mitja Krančan s.p., Spodnje Preloge 9, 3210 Slov. Konjice, Slovenija, nadaljevanju »izdajatelj«.

Kontakt: podpora@madbox.si.

 

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti  izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.

Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • e-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti in/ali
  v spletno oz. elektronsko banko stranke,
 • izdajatelj e-računa vrši izdajatelj, ki izdaja račune v elektronski obliki opisani v prejšnjem odstavku,
 • načini prijave in odjave od prejema e-računa fizična oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje, lahko
  prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo papirne Vloge za izdajo e-računa,
 • prejemnik e-računa je pravna oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje in ki prejema račun v
  elektronski obliki,
 • banka prejemnika e-računa je banka, pri kateri ima prejemnik e-računa odprt bančni račun in uporablja spletno banko,
 • banka izdajatelja e-računa je banka, pri kateri ima izdajatelj e-računov odprt transakcijski račun in s katero ima izdajatelj
  e-računov sklenjeno pogodbo za opravljanje storitve e-račun,
 • format e-računa – e-račun je izdan v XML in v PDF obliki
 • PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik e-računa dobil po navadni pošti; za pregledovanje PDF
  e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader,
 • XML oblika e-računa je namenjena uvozu e-računa v spletno banko in je v formatu e-SLOG (standard GZS). Možnost uvoza
  e-računa je odvisna od podpore banke prejemnika e-računa.

Pravice in obveznosti

Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:

 • da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov
 • prejemanje in pregledovanje e-računov, za katere je izpolnil prijavo,
 • lahko kadarkoli izvrši odjavo od prejemanja e-računov,
 • o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računov, mora nemudoma obvestiti izdajatelja e-računov, v primeru da tega ne naredi nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa,
 • v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte ali spletne banke oz. pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti,
 • če račun ni bil dostavljen, mora prejemnik e-računa do konca tekočega meseca izdaje računa o tem obvestiti izdajatelja e-računa, saj v nasprotnem primeru preide odgovornost neplačila na prejemnika e-računa,
 • pravočasno, najkasneje pa ob zapadlosti vsakega posameznega računa,
 • poravnava vse svoje obveznosti do izdajatelja e-računa

Varstvo osebnih podatkov

Izdajatelj e-računa kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem prejemniku e-računa, s katerimi razpolaga. Vse osebne podatke o posameznem prejemniku e-računa varuje skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e-računov posreduje te podatke le prejemniku e- računa in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.